Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Alienacja rodzicielska w Trójmieście

Gdańsk, dnia 26.01.2015 r.

 

Sąd Rejonowy w Sopocie

Wydział  III Rodzinny i Nieletnich

81-822 Sopot, ul. 1 Maja 10

 

Wnioskodawca: Tomasz _______________, 81-077 Gdynia, ul. _____________________;

Uczestniczka: ­­­­­­­­­­­­____________________________________________

Przedstawiciel społeczny:             Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego, 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

Wniosek o zobowiązanie matki do realizacji kontaktów

 1. Na mocy art. 598 15 k.p.c., art. 598 16 k.p.c. i art. 582 1 k.p.c. § 3., celem zapewnienia wykonywania kontaktów z małoletnim Hubertem __________________ oraz Julią ______________, w związku z uzasadnioną obawą naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dzieci pozostają, wnoszę o zagrożenie nakazania zapłaty 5 (pięć) tysięcy złotych osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dziećmi, za każde niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.
 2. Na mocy art. 598 16 § 4 k.p.c. i art. 598 17 k.p.c. § 4 wnoszę o nadanie postanowieniu sądu klauzuli natychmiastowej wykonalności od dnia jego wydania.
 3. Na mocy art. 582 k.p.c. wnoszę o rozstrzygnięcie na posiedzeniu niejawnym, bez zbędnej zwłoki, lub bez obecności strony przeciwnej w przypadku jej niestawiennictwa na rozprawie.
 4. Na mocy art. 582 1 K.p.c. § 2. ust. 1., celem zapewnienia wykonywania kontaktów, wnoszę o zobowiązanie osoby pod której pieczą dzieci pozostają, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka (na przykład na wcześniej opłaconych wczasach), a także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu – w przypadku jeśli do realizacji kontaktu nie dojdzie.
 5. Na mocy art. 582 1 K.p.c. § 2. ust. 2., celem zapewnienia wykonywania kontaktów, wnoszę o zobowiązanie osoby pod której pieczą dzieci pozostają, do złożenia na rachunek depozytowy sądu kwoty pieniężnej w wysokości 10 (dziesięciu) tysięcy złotych w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach.
 6. Na mocy art. 582 1 K.p.c. § 2. ust. 3., celem zapewnienia wykonywania kontaktów, wnoszę o odebranie od osoby pod której pieczą pozostają dzieci, przyrzeczenia określonego zachowania. W niniejszej sprawie do zaprzestania działań i zaniechań z zakresu alienacji rodzicielskiej, a także pozytywnego nastawiania dzieci do kontaktów z ojcem, dziadkami z jego strony i innymi członkami rodziny pochodzenia ojca.
 7. Na mocy art. 598 17 k.p.c. § 1 jeżeli do kontaktu nie dojdzie wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dzieci pozostają, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, wnoszę o przyznanie od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrotu jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art. 582 1 § 2 pkt 1.
 8. W związku z art. 598 19  § 1 k.p.c. do wniosku o wszczęcie niniejszego postępowania załączam odpis wykonalnego orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dziećmi wydanego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział II Cywilny dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie o sygnaturze akt II C 5032/13.
 9. Wnoszę o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego, z siedzibą w  Bochni (32-700), ul. Heleny Modrzejewskiej 29, jako przedstawiciela społecznego na prawach strony, a to na mocy art. 8 k.p.c., art. 61 § 1 pkt. 5 k.p.c., art. 61 § 2 i § 4 k.p.c., art. 62 k.p.c., art. 63 k.p.c., art. 86 k.p.c., art. 87 k.p.c., art. 88 k.p.c., art. 89 k.p.c., art. 90 k.p.c., art. 91 k.p.c., art. 92 k.p.c., art. 93 k.p.c., art. 94 k.p.c., art. 95 k.p.c., art. 96 k.p.c., art. 97 k.p.c., art. 462, art. 4796a, art. 47938 k.p.c., art. 510 § 1 k.p.c., art. 95 k.c., art. 98 k.c., art. 3 k.p.k., art. 90 k.p.k., 91 k.p.k. i art. 30 § 4 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 228) – Tekst jednolity z dnia 9 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 178).

U Z A S A D N I E N I E:

Powodem niniejszych wniosków jest uporczywe zatrzymywanie nieletnich Huberta ___________ oraz Julii ______________ przez matkę Annę _______________.

Takie zachowanie było demonstrowane przez matkę od 18 lutego 2014 roku, co zostało opisane w aktach sprawy rozwodowej sygn. IIC 5032/13.

Matka bez uzgodnienia z ojcem, Tomaszem _____________, uprowadziła dzieci spod ich stałego miejsca zamieszkania w Gdyni, spod adresu ul. ___________, 81-077 Gdynia, pod nieznany ojcu adres. Przez kolejne miesiące nie umożliwiała kontaktów ani rzeczywistych ani telefonicznych ani poprzez kontakty z rodziną ojca. Dzieci zostały zabrane podstępem z domu rodzinnego, następnie przetrzymywane przy użyciu służb ochrony osobistej oraz mataczenia pod nieznanymi adresami a następnie na rozprawie w dniu 12.05.2014 podany został adres ale nadal nie umożliwiała spotkań i regularnych kontaktów telefonicznych z ojcem, Tomaszem ______________.

            Wniesiony przez ojca wniosek o uregulowanie kontaktów w zakresie spotkań w każdym tygodniu został przez Sąd Okręgowy w Gdańsku II Wydział Cywilny okrojony do spotkań w każdy II i IV weekend miesiąca od godziny 16:00 w piątek, do 18:00 w niedzielę. Taka forma okrojenia kontaktów jest stosowana w przypadku rodziców patologicznych lub zagrażających dziecku. W tym przypadku SSO nie zbadała podstaw do ograniczenia roli ojca jako rodzica dla Huberta __________________ i Julii _______________ do roli podrzędnego, marginalizowanego rodzica i jednocześnie umożliwiła postępującą alienację rodzica i erozję kontaktów dzieci z ojcem.

Wskazanie miejsca pobytu przy matce Annie __________________ na okres trwania rozprawy rozwodowej bez możliwości zabezpieczenia kontaktów, przy pełni władzy rodzicielskiej jest niezgodne z art. 98 k.r.o. i może przeze mnie podlegać zaskarżeniu do Sądu Apelacyjnego.

 

Na podstawie przepisów K.R.O. wnioskuję w sprawie rozwodowej, jako rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, do odebrania dzieci matce Annie ___________________ w sprawie zachodzącej jako przemoc psychiczna na małoletnich dzieciach oraz także uniemożliwianie sprawowania mi władzy rodzicielskiej w żadnym zakresie.

Wnioskuję do Sadu Okręgowego w Gdańsku II Wydział Cywilny o uzyskanie zapisów z interwencji patroli policji z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie z dnia 21.11.2014r, 12.12.2014r, 26.12.2014r, 09.01.2015r, 23.01.2015r, oraz z Prokuratury Rejonowej w Sopocie sprawa Ds. 2281/14

Wnoszę o zabezpieczenie także notatki policyjnej z interwencji Policji Miejskiej w Olsztynie ul. Partyzantów 23 przeprowadzonej w dniu 04.01.2015 pod adresem Olsztyn, ul Kołobrzeska

14A/118 – w mieszkaniu Marii ______________ , matki powódki.

Ze spotkania w mieszkaniu teściowej Marii ____________ w jej mieszkaniu w Olsztynie pod adresem ________________ posiadam zapis audio video, który na życzenie Sądu jestem  wstanie przedstawić oraz wnioskuję o zbadanie postawy syna przez biegłego psychologa sądowego z listy biegłych sądowych.

 

Z poważaniem,

 

Tomasz _______

 

 

Oczywiście niczego mądrego się po sądzie nie spodziewałem. To pismo które Pan złożył jest wnioskiem o wykładnię postanowienia, ale jeśli tak Pan im odpisze to oni odpowiedzą, ze "sąd nie zajmuje się wykładnią przepisów".

Stał się pan kolejną ofiarą prawa które nazwałem prawem poszerzania władzy, kontroli i prestiżu któremu podlegają instytucje, głównie państwowe. Sędziom nie zależy na prostych klarownych przepisach i na tym, aby orzekać opiekę wspólną, bo wtedy nie mieliby co robić i straciliby pracę, A tak to udają, że pracują pisząc takie bzdurne pisma bo sami nie wiedzą jak na nie odpowiedzieć.

Domagamy się odszkodowań dla naszych Podopiecznych za takie sytuacje i kierujemy je do organów międzynarodowych.

(...)

W tym momencie nie zajmujemy się przypadkiem wymagającym pomocy tłumacza przysięgłego, ale będziemy pamietali o Pana propozycji. Miesiąc temu był potrzebny:

http://opiekawspolna2.pl.tl/Polslo_polska-wojna-o-dziecko-w-Londynie.htm

Może Pan tłumaczyć teksty ze strony opiekawspolna2.pl.tl

W szczególnośći te opisane jako fragmenty ksiazęk. Przetłumaczone fragmenty będziemy umieszczać na stronie.

Po pomoc merytoryczną i finansową dla ofiar przemocy na tle alienacji rodzicielskiej w Polsce trzeba sięgać na Pólnoc i Zachód. A tamtejsze ludy po polsku nie rozumieją.

Niestety, obecnie nie mamy środków aby za te tłumaczenia zapłacić.

Takie tłumaczenia pozwolą Panu poszerzyć swoją wiedzę na temat Alien. Rodzicielskiej i będzie Pan sprawniejszy w dyskusjach z sądem, Policją i innymi organiami które Pana gnębią.

Pana stan psychiczny wymaga wsparcia psychologicznego a takie zagłębienie się w temat albo pisanie pamietników, opisywanie swoich stanów wewnętrznych - pomaga. Jest Pan elokwentny i ma Pan bogate słownictwo. To cenne.

(...)

Co z tego żę adwokat rozumie problemy PAS skoro:

 • musi działać zgodnie z obowiązujacym prawem (a Fundacja działa wybiegając naprzód w rozwoju prawa - czego adwokatowi nie wolno pod groźbą utraty "licencji")
 • powołaniem jego zawodu nie jest mediacja i ugoda tylko całkowite zniszczenie przeciwnika. Za to jest chwalony i znajduje uznanie w środowisku. Im więcej przeciwników wykończy tym uznawany jest za lepszego.

 

 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 43064 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja