Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

WSPOMAGANIE ROZWOJU – podstawowe pojęcia


 


 


POMAGAĆ – dopomagać, odciążyć,
opiekować się, pocieszać, popierać, ratować, służyć, ulżyć komuś, ułatwiać, wspierać
(Słownik Języka Polskiego Szymczak, 1978 oraz Słownik Wyrazów Bliskoznacznych
Skorupka, 1984);


 


POMAGANIE (helping behaviour)
bezpośrednie zapewnienie pomocy komuś znajdującemu się w potrzebie; zachowanie
nastawione na dobro innych osób;


 


 


WSPOMAGANIE ROZWOJU:


Terminy
nadrzędne: interakcja społeczna i wywieranie wpływu (rozumienie węższe)


 


WSPOMAGANIE
ROZWOJU – jest procesem intencjonalnym prowadzącym do umożliwienia osobie
wspomaganej samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Jest on
stosowany wtedy, gdy dotychczasowe wychowanie zawodzi i jednostka potrzebuje
pomocy lub, gdy narastające problemy obniżają lub zagrażają jakości jej życia,
zwłaszcza w zakresie samorealizacji. Proces ten musi uwzględniać związek
rozwoju człowieka z rozwojem świata (Kaja, 2001);


 


(Jakość świata
jest ważnym wyznacznikiem programu wspomagania. Bez tego mielibyśmy do
czynienia z laboratoryjnym wspomaganiem człowieka umieszczonym w fikcyjnej
probówce.)


 


Jest to ujęcie
węższe, które nie obejmuje wychowania, edukacji i wsparcia. W tym rozumieniu
wspomaganie mam miejsce wówczas, gdy procesy te są nieskuteczne.


 


W rozumieniu
szerokim WSPOMAGANIE ROZWOJU to:


Proces
intencjonalnych oddziaływań człowieka na człowieka nazywany wspomaganiem
(pomocą, zachowaniem pomocnym czy wsparciem) występuje w różnych formach i
prowadzi do potęgowania dobrostanu (poprzez promowanie, stymulowanie),
powstrzymywanie czynników zagrażających dobrostanowi (drogą interwencji,
wychowania, edukacji, prewencji, profilaktyki), poprawiania, usuwania
nieprawidłowości (drogą korekcji i terapii) lub przywrócenia utraconego
dobrostanu jednostki (w postaci reedukacji, rehabilitacji, rewalidacji), co
pozwala jednostce na samodzielne i odpowiednie do jej możliwości rozwiązywanie
problemów życiowych (Kielar-Turska, 2003);


 


wsparcie
społeczne ≠ wspomaganie rozwoju


 


WYCHOWANIE – oddziaływanie na
osobowość, formowanie, zmienianie, kształtowanie, całokształt procesów i
oddziaływań zachodzących w toku interakcji między osobami pomagającymi im
rozwijać własne człowieczeństwo (Kielar-Turska);


 


MODEL WSPOMAGANIA ROZWOJU:


1)    
Proces wspomagania rozwoju przy założeniu, że jest on
intencjonalny, prowadzić powinien profesjonalista. Najkorzystniejszym
kandydatem jest tu psycholog, w niektórych przypadkach pedagog, posiadający
dodatkowe kwalifikacje (kursy, kształcenie podyplomowe) w zakresie form i metod
pracy służących rozwojowi jednostki.


2)    
Wspomaganie dotyczy co najmniej kilku grup osób: a)
dążących do wyższych osiągnięć – stymulacja, b) z zaburzeniami lub opóźnieniami
rozwoju – terapia, psychokorekcja, c) po urazach fizycznych, psychicznych –
rehabilitacja, rewalidacja, psychoterapia).


3)    
W przypadku wspomagania rozwoju dziecka należy pamiętać
o okresie sensytywnym dla rozwoju danej funkcji. Chodzi o optymalną podatność
funkcji na zmiany. Jednak wspomaganie jest często stosowane wtedy, gdy czas ten
już minął. Stąd konieczność dobrego przygotowania profesjonalistów
poszukujących twórczo odpowiedniej metody, formy zajęć. Powinny one być
atrakcyjniejsze, niezbyt trudne (strefa najbliższego rozwoju – Wygotsky), by
osoba wspomagana stała się sprzymierzeńcem osoby wspomagającej. Stawianie przez
nią oporu wskazuje na błąd popełniony przez wspomagającego.


4)    
Metoda wspomagania zależy nie tylko od sfery czy
funkcji objętej oddziaływaniem. Wspomaganie rozwoju dotyczy człowieka, a nie
tylko wyizolowanej funkcji.


5)    
Wspomagający powinien wzbudzać zaufanie. Posiadać
wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, zdolność spostrzegania swojej
odrębności, a także zdolność modyfikowania programu oddziaływań w razie
zaistniałej sytuacji i potrzeb wspomaganego.


6)    
Wspomagający nie narzuca wspomaganemu swojego
rozumienia rzeczywistości, lecz jest co najwyżej moderatorem wnikającym w
rozumienia świata osoby wspomaganej.


 


Jest to
HUMANISTYCZNY MODEL wspomagania rozwoju, Jest to model wspomagania przez
doświadczenie.


 


TERMINY WYPEŁNIAJĄCE POLE SEMANTYCZNE
POJĘCIA WSPOMAGANIE:


 


PREWENCJA – zespół działań
wykorzystujących środki i metody psychologiczne w celu obniżenia
prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym,
psychicznym i społecznym, wzmacnianie zasobów i przeciwdziałanie czynnikom
ryzyka;


Prewencja
pierwotna – zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń poprzez


                                     
przeciwdziałanie czynnikom ryzyka;


Prewencja wtórna
– powstrzymywanie rozwoju patologii;


 


PSYCHOKOREKCJA – proces usuwania lub
neutralizowania zakłóceń i zaburzeń psychicznych zarówno w drodze postępowania
wychowawczo-terapeutycznego, jak i psychoterapeutycznego;


 


PSYCHOTERAPIA – każda metoda, która ma
łagodzące lub lecznicze oddziaływanie na wszelkie zaburzenia psychiczne,
emocjonalne lub zachowania i jest prowadzona przez osoby odpowiednio
przygotowane i stosujące ogólnie przyjęte metody (Rober, 2000);


 


ODDZIAŁYWANIE KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
postępowanie mieszczące się w zakresie oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych,
najczęściej stosowane wobec dzieci z zaburzeniami w uczeniu się, często z
rozpoznaniem dysleksji rozwojowej. Zawiera szereg ćwiczeń podnoszących
sprawność poszczególnych funkcji. Są one oparte zarówno o kompensację, jak i
korekcję w zależności od diagnozy, rozpoznania przyczyn opóźnień czy zaburzeń
rozwoju (prawdopodobieństwo mikrouszkodzenia mózgu vs zaniedbanie
środowiskowe);


 


REEDUKACJA – edukacja ponowna, czyli
nauczanie osoby, która z jakiś powodów utraciła pewne wiadomości i umiejętności.
Rober (2000) wymienia dwa znaczenia tego terminu: a) ponowne wydobycie
zapomnianych umiejętności (np. po wypadku), b) uczenie się nowych
przystosowawczych nawyków w celu zastąpienia dawnych nieprzystosowawczych;


 


REHABILITACJA – bywa rozumiana jako:


1)    
pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych osób
niepełnosprawnych (Kowalik, 2007); pomoc pokonywaniu barier wytworzonych przez społeczne
warunki życia, pomoc w określeniu nowych, bardziej realistycznych wartości
oczekiwanych, pomoc w odtwarzaniu utraconych wartości sensorycznych,
psychomotorycznych, umysłowych (np. nauka porozumiewania się osób z afazją),
przygotowywanie do życia zintegrowanego, motywowanie do stylu życia
umożliwiającego samodzielność;


2)    
proces przystosowania do normalnego życia w społeczeństwie
osób, które doznały przemijającej lub trwałej utraty zdrowia i stały się na
stałe lub pewien czas inwalidami (por. Słownik Języka Polskiego, 1978);


 


REWALIDACJA – termin bliskoznaczny do
rehabilitacji. Odnosi się do przywracania sił osobom osłabionym poważną chorobą
lub urazami. Ogół działań umożliwiających tym osobom przywracanie możliwości
normalnego życia (Słownik Języka Polskiego, 1978);


 


STYMULACJA – wzmaganie procesów
życiowych organizmu. Pobudzanie do działania, zachęcanie, doskonalenie rozwijających
się funkcji (sfera najbliższego rozwoju). Stwarzanie warunków do ujawnienia się
możliwości rozwojowych dziecka.Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja