Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Statut Fundacji Obrony Praw
Dziecka KAMAKA


(tekst jednolity)


O R Y G I N A Ł


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1. Nazwa
Fundacji


1. Fundacja
będzie działała pod nazwą: „Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA”. Dalej będzie
zwana „Fundacją”.


2. Fundacja
jest osobą prawną ustanowioną przez fundatora Krzysztofa Mariusza Kokoszkę,
aktem notarialnym założenia Fundacji sporządzonym przez notariusza Annę Gaweł,
w jej Kancelarii Notarialnej w Krakowie (rep. A. nr: 449/2003), zmienionym w
dniu 4 marca 2009r. aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę
Gaweł-Rościszewską z Kancelarii Notarialnej w Krakowie (Rep. A nr: 1448/2009) i
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.


§ 2. Teren
działania, siedziba, jednostki organizacyjne fundacji


1. Fundacja
działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z
prawem RP.


2. Siedzibą
Fundacji jest miasto Bochnia.


3. Dla
wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe.


4. Fundacja
może posiadać oddziały za granicą.


§ 3. Czas
trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 4. Organ
nadzorujący


Ministrem
właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sprawiedliwości.


 


Rozdział II. Przedmiot i formy działania fundacji


§
5. Misja fundacji


1.Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom współczesnych
przemian technologicznych, społecznych i obyczajowych, a w szczególności
osłabieniu i zanikowi więzi rodzinnych oraz kryzysowi ojcostwa.


2.
Przeciwdziałanie ludzkiej nienawiści, podłości, zawziętości i złośliwości - w
szczególności tej, dla której areną jest sala sądowa i której ofiarami są
dzieci.


§ 6. Cele Fundacji


1.
Realizacja programu: „Zlikwidujmy domy dziecka”.


1) Zastąpienie domów dziecka systemem
rodzin zastępczych, w których dziecko przebywa do czasu unormowania swojej
sytuacji prawnej lub znalezienia stałej rodziny adopcyjnej.


2) Praca nad zwiększeniem wydolności
wychowawczej rodzin z których pochodzą dzieci wychowywane później w domach
dziecka. Udzielanie im wsparcia finansowego.


2. Realizacja programu promocji mediacji jako najlepszego
sposobu rozwiązywania konfliktów:


            a) Rozwijanie
nowych metod polubownego rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, grupowych,
narodowych i społecznych.  


            b) Współpraca
z adwokatami w kierunku jak najszybszego, polubownego rozwiązania toczących się
przed sądami spraw.


            c)
Organizowanie konferencji, kongresów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla
studentów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, mediatorów, psychologów oraz
innych specjalistów - z zakresu psychologii konfliktów międzyludzkich,
alienacji rodzicielskiej, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji itp. Wydawanie książek, broszur i materiałów
pokonferencyjnych.   


            d) Promowanie
nowego modelu sądownictwa, które będzie przesuwało środek ciężkości swoich
działań z roli sądzenia (konfrontacji) w kierunku roli godzenia (polubownego
rozwiązywania sporów).


3.
Realizacja programu: „Mamo, nie zabieraj mi taty...”.


            a) Rozwiązanie problemu dzieci
odepchniętych od rodziców - na płaszczyźnie mentalności społecznej oraz na
drodze ustawodawczej - poprzez wprowadzenie zmian w Kodeksie Rodzinnym i
Opiekuńczym, które będą mówiły o tym, że sąd nie może przyznać rodzicowi nie mieszkającemu
z dzieckiem zakresu kontaktów mniejszego niż on o to wnosi. Zakres ten nie
będzie mógł być jednak większy niż 360 godzin miesięcznie w rozliczeniu rocznym
(opieka wspólna, równoważna, naprzemienna) - z zastrzeżeniem, że działalność
lobbingowa nie jest działalnością zawodową Fundacji.


            b) Udzielanie - przez uprawnionych
specjalistów zatrudnianych przez Fundację - pomocy psychologicznej,
terapeutycznej i prawnej osobom alienowanym od dzieci, osobom zaangażowanym w
konflikty oraz dzieciom alienowanym od rodziców i innych bliskich im osób.


4. Praca
profilaktyczna z dziećmi i młodzieżą zagrożoną środowiskowo.


5.
Realizacja programu: „Na gigancie”.


Praca
terapeutyczna z młodzieżą. W szczególności belgijską metodą straat hoek werk
polegającą na „wejściu” w grupę autodestrukcyjną (np. narkomańską) lub
destrukcyjną (np. chuligańską lub ewoluującą w kierunku zachowań przestępczych,
zdobyciu jej zaufania i rozpoczęciu procesu kierowania nią od wewnątrz; zmian
jej celów z negatywnych na pozytywne.


6.
Inspirowanie i koordynowanie rozwoju sektora organizacji pozarządowych
działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.


7.
Realizacja programu: „TERAZ POLSKA
pomaga światu”


1)    
Pomaganie
krajom uboższym od Polski w rozwiązaniu ich problemów socjalnych.


2)    
Pomaganie
krajom bogatszym od Polski w odbudowie utraconych przez nie wartości moralnych
które jeszcze - chociaż mocno zagrożone przez występujące trendy cywilizacyjne
- przetrwały u nas.


 


8.
Prowadzenie badań naukowych z zakresu zjawiska alienacji rodzicielskiej i
opieki wspólnej oraz tych, które mają na celu znalezienie najskuteczniejszych
metod realizacji pozostałych celów statutowych Fundacji. Najskuteczniejszych
tzn. przynoszących jak najwięcej pozytywnych rezultatów przy jak najmniejszym
nakładzie środków finansowych.


§ 7.
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji ujawnionej w
Krajowym Rejestrze Sądowym jest: 1. 69,10,Z;          Doradztwo prawne;

 2. 88,99,Z;         Działalność prewencyjna przeciwko przemocy wobec dzieci
       oraz inna działalność tego rodzaju;

 3. 94,12,Z;          Działalność organizacji profesjonalnych
       reprezentowania interesów członków organizacji przed instytucjami
       rządowymi i w stosunkach międzyludzkich (public relations);

 4. 72,20,Z;         Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
       społecznych i humanistycznych;

 5. 63,11,Z;          Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
       działalność; przetwarzanie danych;

 6. 63,12,Z;          Prowadzenie portali internetowych: www.opiekawspolna.pl.tl, www.fundacjakamaka.eu, www.fundacjakamaka.pl, www.kamaka.eu, www.kamaka.pl,
       www.opiekawspolna.pl- oraz innych o podobnej tematyce zgodnej z celami statutowymi
Fundacji; 1. 88,99,Z;         Działalność społeczna lokalna i sąsiedzka;

 2. 70,21,Z;          Stosunki międzyludzkie (public relation) i
       komunikacja;

 3. 94,99,Z;         Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
       gdzie indziej nie sklasyfikowana:


  1.  
  2. Organizacje wspierające inicjatywy
         mieszkańców;

  3.  
  4. Organizacje mające na celu ochronę i
         poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych.
 


 


Rozdział III. Majątek fundacji


§ 8.
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe fundacji


1.     
Majątek
Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości dwa tysiące (2.000,00)
złotych przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.


2.     
Z
funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona
jest kwota tysiąc (1.000,00) złotych.


 


§ 9. Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.


§ 10.
Dochody fundacji


Dochody
Fundacji pochodzą z:


1.     
Dotacji
i subwencji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz ze środków
budżetowych centralnych i samorządowych przeznaczanych na realizację projektów
i programów socjalnych.


2.     
Grantów
uzyskiwanych od fundacji zagranicznych.


3.     
Darowizn
krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów.


4.     
Dochodów
ze zbiórek i imprez publicznych.


5.     
Sieci
„KAMAKAnetwork”, czyli z tworzenia i udostępniania firmom baz danych nowych
klientów w zamian za udział w zyskach, wynikających ze wzrostu ich obrotów.


6.     
Profitów
z wypromowanego przez Fundację znaku towarowego KAMAKA™.


7.     
Dywidend
i zysków z akcji i udziałów.


8.     
Odsetek
od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.


9.     
Dochodów
z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.


10.  
Zysków
ze sprzedaży cegiełek w postaci książek oraz płyt CD z muzyką, wydawanych przez
Fundację.


§ 11. Nadwyżkę
przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub
grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.


§ 12. Zabrania
się:


a) udzielania
pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",


b)   przekazywania ich majątku na rzecz ich
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,


c) wykorzystywania
majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,


d) zakupu towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 13. W
przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z
dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.


§ 14.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą
ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.


§ 15. Dla
zapewnienia ciągłości pracy Fundacji winien być systematycznie tworzony fundusz
rezerwowy, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w latach szczególnego
zmniejszenia się dochodów.


§ 16. Gospodarka finansowa prowadzona jest
według przepisów finansowych i administracyjnych dla danego typu działalności
oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności będą określone
zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje
funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystania. Działalność pożytku
publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację
pod względem organizacyjnym i rachunkowym. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd
Fundacji polityką rachunkowości
pierwszy rok obrachunkowy będzie 14-to miesięczny i będzie trwał od 11 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
(Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
nr 152, poz. 1223, nr 157, poz.
 1241, nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. nr 47,
poz. 278; Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych
ustaw Dz. U. Nr 102 z 18 maja 2011, poz.
Nr 592).


 


Rozdział IV. Organy fundacji


§ 17. Organ
zarządzający fundacji:


Funkcje
kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.


§ 18.
Sposób powoływania Zarządu


Zarząd
powoływany jest przez Fundatora.


§ 19. Wielkość
Zarządu Fundacji, zakres uprawnień i obowiązków oraz kadencje poszczególnych jego
członków określa fundator.


§ 20.
Wygaśnięcie członkostwa Zarządu


1) Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub
odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa
bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.


2) Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, w
szczególności jeżeli:


a)   działa on na szkodę Fundacji; 


b) w przypadku popełnienia przez niego czynu
karalnego, stwierdzonego wyrokiem sądowym, jeżeli godzi on w dobre imię
Fundacji. 


§ 21.
Kompetencje i obowiązki członków Zarządu


1.     
Zarząd
Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.


2.     
Do
zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Fundacji, a w szczególności:


1)   uchwalanie programów działania oraz rocznych
i wieloletnich planów finansowych Fundacji,


2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,


3) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,


4) sporządzanie sprawozdań z działalności
Fundacji,


5) tworzenie i znoszenie jednostek
organizacyjnych fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,


6) ustalanie zasad wynagradzania pracowników
fundacji,


7) organizowanie i nadzorowanie działalności
gospodarczej Fundacji. 


§ 22.
Sprawozdanie roczne z działalności Fundacji, przedstawiane Ministrowi
Sprawiedliwości, może być podpisywane jedynie przez fundatora do czasu
pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Fundacji.


§ 23. Osobą
upoważnioną do zwoływania posiedzenia Zarządu oraz określania terminu i
porządku obrad jest Prezes Zarządu Fundacji.


§ 24.
System głosowania Zarządu


1) Dla ważności posiedzenia Zarządu i podjętych uchwał
wymagana jest obecność co najmniej 3/4 liczby jego członków uprawnionych do
głosowania.


2) Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. W razie równej
liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.


3) Do ważności uchwał Zarządu w sprawach strategicznych dla
Fundacji wymagane jest 4/5 głosów „za”.


4) Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach
lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą
zgodę na tę formę głosowania.


§ 25.
Regulamin organizacyjny Zarządu


Formy
działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa
uchwalony przez Zarząd regulamin.


§ 26.
Składanie oświadczeń woli i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu
fundacji


Prezes
Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz, składa oświadczenia woli oraz
zaciąga zobowiązania majątkowe w jej imieniu.


§ 27. Odrębnie od
Zarządu Fundacji i nie podlegając mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru działa kolegialna Komisja Rewizyjna. Liczy ona od 2-5
członków.


§ 28. Członkowie
Komisji Rewizyjnej:


a) nie mogą być
członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,


b) nie byli
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,


c) mogą otrzymywać
z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.


§ 29.
Fundator ma prawo utworzyć inne organy Fundacji: Radę Fundacji, Radę Nadzorczą,
Radę Programową, Radę Naukową, Komisję Finansową itp.


§ 30.
Regulamin dodatkowych organów fundacji określa fundator.


 


Rozdział VI. Zmiana statutu i zmiana celu
fundacji


§ 31.
Zmiany celów Fundacji może dokonać tylko fundator.


§ 32.
Zmiany statutu Fundacji może dokonać tylko fundator. Statut został zmieniony w
dniu 2 października 2009r.


Rozdział VII. Likwidacja fundacji


§ 33. O
likwidacji Fundacji decyduje fundator.


§ 34.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na
cele zbliżone z celami Fundacji.Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja