Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka KamakaKierowanie przez sąd na badania RODK stanowi dla Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego podstawę złożenia Skargi na przewlekłość postępowania, bo wyniki badań dowodzą, że rodzice wnoszący o opiekę na dziećmi lepiej niż sąd i RODKi wiedzą czy się nadają do opieki i czy sobie z nią poradzą. Według standardów jakie narzucamy sądom każde wydanie postanowienia o opiece, zarówno korzystne jak i niekorzystne, trwajace dłużej niż 7 dni jest przewlekłe, bo daje czas na alienowanie dziecka. http://opiekawspolna2.pl.tl/Skarga-na-przewlek%26%23322%3Bo%26%23347%3B%26%23263%3B.htm

 Leszno, 12 grudzień 2012


                                                          


 


Sąd Apelacyjny w Poznaniu


 


61 - 693 Poznań, ul.
Trójpole 21


 


przez


 


Sąd
Rejonowy w Lesznie


III
Wydział Rodzinny i Nieletnich


 


64-100 Leszno, ul.
Kasprowicza 1


 


                                   


 


Skarżący:    Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA
Organizacja Pożytku Publicznego, występująca w imieniu małoletniej
______________ ______________, jej ojca ____________ ____________oraz innych
osób bliskich małoletniej _____________ ___________alienowanych od niej; adres
do doręczeń: 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

  


Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki


 


1.   
Skarżący Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP żąda
stwierdzenia przewlekłości postępowaniach
dotyczących wykonywania władzy
rodzicielskiej i kontaktów małoletniej _____________ ___________ z jej ojcem i
innymi osobami bliskimi, alienowanymi od niej;
w
rozumieniu
Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
zwanej dalej Ustawą;


2.   
Na mocy art. 12 ust. 4 wyżej wymienionej Ustawy
Skarżący Fundacja Obrony Praw Dziecka
KAMAKA
OPP żąda przyznania od Skarbu Państwa,
sumy pieniężnej w wysokości 20 000 złotych, w ramach słusznego odszkodowania,
które zostanie przeznaczone na dalsze przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej,
niwelowaniu jej skutków, pokrycie kosztów odbudowania zniszczonych przez Sąd
Rejonowy w Lesznie relacji małoletniej __________ _____________ z ojcem i innymi
osobami jej bliskimi, alienowanymi od niej.


3.   
W odniesieniu do kosztów Skarżący Fundacja Obrony Praw
Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego informuje, że zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167, poz. 1398 z
późn. zm.) nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku
publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez
te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na
podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


4.   
W przypadku oddalenia Skargi jako niezasadnej, w
rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy, jej odrzucenia lub przyznania odszkodowania w
kwocie niższej niż 20 000 złotych Skarżący wnosi o podanie trybu odwoławczego,
w związku z tym, że Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
zwłoki,
tego trybu nie podaje co budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z art.
176 ust. 1 Konstytucji RP;


5.   
Skarżący wnosi o rozpatrzenie Skargi w trybie jawnym z
poinformowaniem go o terminie posiedzenia i nadanej Skardze sygnaturze, celem
uzupełnienia materiału dowodowego.


 


U Z A S A D N I E N I E


 


Sąd Rejonowy w Lesznie naruszył prawo
mał.__________ ____________, jej ojca _________ ___________, innych osób
bliskich małoletniej, a także Skarżącego Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA
Organizacji Pożytku Publicznego, występującej w sprawach dotyczących opieki
wspólnej, kontaktów i ich egzekucji na prawach strony - do rozpoznania sprawy w
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


 


Zwłoka nastąpiła z winy sądu z powodu:


1.   
przewlekania czynności;


2.   
nie podejmowania czynności;


3.   
podejmowania czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania działań prowizorycznych.


 


Skarżący, mał. __________ ____________, a
także jej ojciec Piotr ___________ ___________ i inne osoby bliskie małoletniej,
na skutek:


1.   
przewlekania czynności;


2.   
nie podejmowania czynności;


3.   
podejmowania czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania działań prowizorycznych


ponieśli
niepowetowane i nieodwracalne szkody.


 


          Czynnością zbędną, według Skarżącego,
jest zmuszanie _________ __________ do udowadniania, że nadaje się na rodzica,
skoro: 1. mieszka ze swoją dwuletnią córką _________,
       a także z dziesięcioletnią, przybraną córką __________;

 2. jego żona __________ _____________,
       z domu ____________ nigdy nie składała żadnych zastrzeżeń co do jego sposobów zajmowania się dziećmi, wspiera
       go i przychodzi nawet do sądu na rozprawy;

 3. __________ ___________ posiada
       właściwe warunki mieszkaniowe i rodzinne do tego, aby móc zajmować się
       mał. __________ ___________ okresowo lub nawet na stałe. 


Czynnością zbędną jest również zmuszanie _________
__________ do poniżających badań przez biegłych sądowych – udowadniania, w
różnych rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, kwalifikacji na rodzica,
i to w sytuacji kiedy dziadkowie mał.__________ _____________, sprawujący nad
nią stałą opiekę i przy tym ją alienujący, a także ich …sąsiad, aktywny w
alienowaniu nawet na terenie sądu przy okazji KAŻDEJ rozprawy dotyczącej mał.
Zuzanny Walczak - zmuszani do tego nie są.


          Sąd Rejonowy w Lesznie poprzez:


1.   
przewlekanie czynności;


2.   
nie podejmowanie czynności;


3.   
podejmowanie czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzanie działań prowizorycznych


doprowadził
do wystąpienia u mał. ___________ ____________ pełnoobjawowego Zespołu Dziecka
Alienowanego (PAS), a teraz odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarcza __________
_________ i jego rodziców ___________ i ___________ ______________. Zespół
Dziecka Alienowanego (PAS) jest opisywany w literaturze przedmiotu,
zagranicznej i polskiej. Nie tylko w publikacjach Fundacji Obrony Praw Dziecka
KAMAKA, ale również, między innymi, w co roku wznawianej, służącej za podręcznik
w corocznych szkoleniach radców prawnych z Wrocławia, publikacji dra hab.
Tomasza Justyńskiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (LL.M
Passau/RFN), kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego oraz Prodziekana
Wydziału Prawa i Administracji UMK, który objawom Zespołu Dziecka Alienowanego
(PAS), będącego wynikiem zachowań Sądu Rejonowego w Lesznie, poświęca całe
rozdziały.   


 


Przewlekłość postępowań w SR w Lesznie uczy też alienatorów
bezkarności.


Inną metodą przewlekania w nieskończoność postępowań
przez Sąd Rejonowy w Lesznie jest twierdzenie, że nie można orzec postanowienia
zabezpieczającego na posiedzeniu niejawnym. Skarżący załącza niektóre
postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydziału XIII Cywilnego Rodzinnego,
jak i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydziału I Cywilnego, które udowadniają,
że jest to tylko kolejny sposób PRZEWLEKANIA POSTĘPOWAŃ przez Sąd Rejonowy w Lesznie.
Warto zwrócić uwagę, że nawet wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu SSA
Małgorzata Bohun, w uzasadnieniu swoich orzeczeń nie kwestionuje słuszności i
prawomocności wydawania postanowień zabezpieczających o kontaktach z dziećmi na
posiedzeniu niejawnym, bez przesłuchiwania stron, a sędzia Sądu Okręgowego we
Wrocławiu wydaje takie postanowienia w czasie nie dłuższym niż 5 (słownie:
pięć) dni i to w zakresie nie mniejszym niż wnosi o to ojciec.


co czyni Skargę za zasadną.   


Tym
bardziej, że zostały naruszone prawa stron do wzajemnych kontaktów i do opieki
wspólnej, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i - między
innymi: 


1.   
w  Traktacie
Lizbońskim
(art.24 pkt. 3 KPP);


2.   
w Konwencji w sprawie
kontaktów z dziećmi
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie
3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr
68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;


3.   
w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);


4.   
w Konwencji praw
dziecka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;


5.   
w Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci
sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia
1996 r.;


6.   
w Europejskiej Karcie
Społecznej,
(European Social Charter
(ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne
) sporządzonej w
Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC,
przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są
członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe,
m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo
dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania
się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy
instytucji publicznych, w tym sądów;


7.   
w Zasadzie 6
rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej
z dnia 28 lutego
1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;


8.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r.


 


Zpoważaniem, 


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy (SO w Poznaniu) z
zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
sądowy i pozasądowy


   


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina; 31-133 Kraków, ul.
Karmelicka 1/3;


3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce. Więcej
na:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 
74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina), Warszawie,
Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie,
Żywcu.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:
       http://opiekawspolna2.pl.tl/RODK-przy-Fundacji-OPD--g-K-g--OPP.htm;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy
       psychicznej. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki.
       Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie
       alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone
       są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je
       wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły
na naszych portalach. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.11.   W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły
na naszych portalach.


 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacja Pożytku Publicznego


32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


 


 
    


 Leszno, 12 grudzień 2012


                                                          


 


Sąd Apelacyjny w Poznaniu


 


61 - 693 Poznań, ul.
Trójpole 21


 


przez


 


Sąd
Rejonowy w Lesznie


III
Wydział Rodzinny i Nieletnich


 


64-100 Leszno, ul.
Kasprowicza 1


 


                                   


 


  


Skarżący:    Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA
Organizacja Pożytku Publicznego, występująca w imieniu małoletniej
______________ ______________, jej ojca ____________ ____________oraz innych
osób bliskich małoletniej _____________ ___________alienowanych od niej; adres
do doręczeń: 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

 


Skarga na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki


 


1.   
Skarżący Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP żąda
stwierdzenia przewlekłości postępowaniach
dotyczących egzekucji kontaktów małoletniej
_______ _________ z jej ojcem i innymi osobami bliskimi, alienowanymi od niej;
w rozumieniu Ustawy z
dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez
prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
zwanej dalej
Ustawą;


2.   
Na mocy art. 12 ust. 4 wyżej wymienionej Ustawy
Skarżący Fundacja Obrony Praw Dziecka
KAMAKA
OPP żąda przyznania od Skarbu Państwa,
sumy pieniężnej w wysokości 20 000 złotych, w ramach słusznego odszkodowania,
które zostanie przeznaczone na dalsze przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej,
niwelowaniu jej skutków, pokrycie kosztów odbudowania zniszczonych przez Sąd
Rejonowy w Lesznie relacji małoletniej _______ ______  z ojcem i innymi osobami jej bliskimi,
alienowanymi od niej.


3.   
W odniesieniu do kosztów Skarżący Fundacja Obrony Praw
Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego informuje, że zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 167, poz. 1398 z
późn. zm.) nie mają obowiązku uiszczania opłat organizacje pożytku
publicznego działające na podstawie przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez
te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z
późn. zm.) w sprawach dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na
podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


4.   
W przypadku oddalenia Skargi jako niezasadnej, w
rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy, jej odrzucenia lub przyznania odszkodowania w
kwocie niższej niż 20 000 złotych Skarżący wnosi o podanie trybu odwoławczego,
w związku z tym, że Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
zwłoki,
tego trybu nie podaje co budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z art.
176 ust. 1 Konstytucji RP;


5.   
Skarżący wnosi o rozpatrzenie Skargi w trybie jawnym z
poinformowaniem go o terminie posiedzenia i nadanej Skardze sygnaturze, celem
uzupełnienia materiału dowodowego.


 


U Z A S A D N I E N I E


 


Sąd Rejonowy w Lesznie naruszył prawo mał
.__________ ________, jej ojca _________ ___________, innych osób bliskich
małoletniej, a także Skarżącego Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacji
Pożytku Publicznego, występującej w sprawach dotyczących opieki wspólnej, kontaktów
i ich egzekucji na prawach strony - do rozpoznania sprawy w postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


 


Zwłoka nastąpiła z winy sądu z powodu:


1.   
przewlekania czynności;


2.   
nie podejmowania czynności;


3.   
podejmowania czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania działań prowizorycznych.


 


Skarżący, mał. _________ _____________, a
także jej ojciec ____________ ___________ i inne osoby bliskie małoletniej, na
skutek:


1.   
przewlekania czynności;


2.   
nie podejmowania czynności;


3.   
podejmowania czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania działań prowizorycznych


ponieśli
niepowetowane i nieodwracalne szkody.


 


          Czynnością zbędną, według Skarżącego,
jest zmuszanie __________ __________ do udowadniania, że matka Izabella W.  łamie postanowienia sądu o kontaktach, skoro
sama to ona w swoich zeznaniach przyznaje.


 


          Sąd Rejonowy w Lesznie poprzez:


1.   
przewlekanie czynności;


2.   
nie podejmowanie czynności;


3.   
podejmowanie czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzanie działań prowizorycznych


doprowadził
do wystąpienia u mał. __________ _____________ pełnoobjawowego Zespołu Dziecka
Alienowanego (PAS), a teraz odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarcza _________
____________ i jego rodziców _________ i __________ __________. Zespół Dziecka
Alienowanego (PAS) jest opisywany w literaturze przedmiotu, zagranicznej i
polskiej. Nie tylko w publikacjach Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA, ale
również, między innymi, w co roku wznawianej, służącej za podręcznik w
corocznych szkoleniach radców prawnych z Wrocławia, publikacji dra hab. Tomasza
Justyńskiego, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (LL.M
Passau/RFN), kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Rodzinnego oraz Prodziekana
Wydziału Prawa i Administracji UMK, który objawom Zespołu Dziecka Alienowanego
(PAS), będącego wynikiem zachowań Sądu Rejonowego w Lesznie, poświęca całe
rozdziały.   


 


 


Przewlekłość postępowań w SR w Lesznie uczy też alienatorów
bezkarności w łamaniu prawa.


Inną metodą przewlekania w nieskończoność postępowań
przez Sąd Rejonowy w Lesznie jest nieorzekanie kar za łamanie postanowień o
kontaktach i innych środków przymuszających na posiedzeniach niejawnych.
Skarżący załącza niektóre postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydziału
XIII Cywilnego Rodzinnego, jak i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydziału I
Cywilnego, które udowadniają, że jest to tylko kolejny sposób PRZEWLEKANIA
POSTĘPOWAŃ przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Warto zwrócić uwagę, że nawet
wiceprzewodniczący Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w uzasadnieniu swoich
orzeczeń nie kwestionuje słuszności i prawomocności wydawania tego typu postanowień
na posiedzeniach niejawnych, bez przesłuchiwania stron. Sędziowie, również w
innych częściach kraju, na przykład SSR Małgorzata Talaga z Sądu Rejonowego w
Suchej Beskidzkiej, orzekają środki przymusu, w sprawach o egzekucję kontaktów,
na posiedzeniach niejawnych  


co czyni Skargę za zasadną.   


Tym
bardziej, że zostały naruszone prawa stron do wzajemnych kontaktów i do opieki
wspólnej, zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i - między
innymi: 


1.   
w  Traktacie
Lizbońskim
(art.24 pkt. 3 KPP);


2.   
w Konwencji w sprawie
kontaktów z dziećmi
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie
3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr
68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;


3.   
w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);


4.   
w Konwencji praw
dziecka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;


5.   
w Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci
sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia
1996 r.;


6.   
w Europejskiej Karcie
Społecznej,
(European Social Charter
(ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne
) sporządzonej w
Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC,
przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są
członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe,
m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo
dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania
się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy
instytucji publicznych, w tym sądów;


7.   
w Zasadzie 6
rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej
z dnia 28 lutego
1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;


8.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r.


 


Zpoważaniem, 


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Biegły sądowy (SO w Poznaniu) z
zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania


p.o. Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Mediator
sądowy i pozasądowy


   


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina; 31-133 Kraków, ul.
Karmelicka 1/3;3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce. Więcej
na:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 
74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina), Warszawie, Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie,
Żywcu.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:
       http://opiekawspolna2.pl.tl/RODK-przy-Fundacji-OPD--g-K-g--OPP.htm;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na rzecz
       Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców prawnych
       i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż wysyłkową
       książek: „Alienacja rodzicielska i  sposoby
       jej przeciwdziałania”, „Zespół Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej
       „Matki”, „Wiersze dla syna”
  – będąca poetyckim zapisem przeżyć
       dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy psychicznej. Każda z nich kosztuje,
       co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki. Całkowity zysk z ich sprzedaży jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej. Osoby, które
       chcą te książki otrzymać, proszone są o wpłatę na konto Fundacji z
       zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je wysłać. Jeśli zabraknie miejsca
       na przekazie prosimy o przesłanie pełnych informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły
na naszych portalach. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.

 2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na
       naszych portalach. 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:


Centrum Obsługi Korespondencji


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacja Pożytku Publicznego


32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


      


Leszno,
12 grudzień 2012


           


 


 


                                              


          Popieram
Skargę Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, występującą w imieniu małoletniej
__________ ____________, moim i moich bliskich -
na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
zwłoki, na mocy
Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


 


 


 


 


 


__________ ____________


 


PESEL 80______________


zam. Leszno,


ul. _____________ __


 
Kraków,
1 listopad 2012


                                                          


 


Sąd Apelacyjny w Krakowie


przez


Rejonowy w Suchej
Beskidzkiej


III Wydział Rodzinny i
Nieletnich


 


34-200 Sucha Beskidzka, ul.
Mickiewicza 11


 


 


 


  


Skarżący:    ________________________________________________;


Uczestniczka:       Alicja B_________, 34-200
Sucha Beskidzka, ul._____________;


Przedstawiciel społeczny:         Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku
Publicznego, występująca w imieniu małoletnich:__________________________________________________;
adres do doręczeń:

32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29


 


Skarga na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki


 


1.    
Skarżący
___________________ żąda stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie
III Nsm
71/12 i poprzednich sprawach dotyczących orzeczenia opieki wspólnej i kontaktów
z moimi małoletnimi dziećmi___________________________________
; w rozumieniu Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki;


2.   
Na mocy art. 12 ust. 4 wyżej
wymienionej Ustawy Skarżący _____________________ żąda przyznania od Skarbu
Państwa, sumy pieniężnej w wysokości 20 000 złotych, w ramach słusznego
odszkodowania.


3.   
Skarżący wnosi o zwolnienie z opłaty
od Skargi z powodu oczywistej zasadności – właśnie przewlekłość postępowania
przed Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej prowadzi do pauperyzacji Skarżącego.


4.   
W przypadku oddalenia Skargi jako
niezasadnej, w rozumieniu art. 12 ust. 1, jej odrzucenia lub przyznania
odszkodowania w kwocie niższej niż 20 000 złotych Skarżący wnosi o podanie
trybu odwoławczego, w związku z tym, że Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
tego trybu nie podaje co budzi zastrzeżenia
co do jej zgodności z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;


5.   
Skarżący wnosi o rozpatrzenie Skargi
w trybie jawnym z poinformowaniem go o terminie posiedzenia i nadanej Skardze
sygnaturze, celem uzupełnienia materiału dowodowego.


6.    Skarżący
wnosi o dopuszczenie do udziału Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP do
udziału w niniejszym postępowaniu w charakterze strony (przedstawiciela
społecznego).


U Z A S A D N I E N I E


 


Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej naruszył
prawo Skarżącego i jego dzieci do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki.


 


Zwłoka nastąpiła z winy sądu z powodu:


1.    
przewlekania
czynności;


2.   
nie
podejmowania czynności;


3.   
podejmowania
czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania
działań prowizorycznych.


 


Skarżący i
jego dzieci, na skutek:


1.    
przewlekania
czynności;


2.   
nie
podejmowania czynności;


3.   
podejmowania
czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania
działań prowizorycznych


ponieśli
niepowetowane i nieodwracalne szkody.


 


Skarżący nie
widział swoich dzieci
od 2009 roku, a one jego.
Nie pamięta jak wyglądają,
a one – przez telefon dopytują się Skarżącego o
to jak ja wyglądam. Nie widzielibyśmy się, nie od 2009 roku, ale od 2007,
gdybym nie próbował zobaczyć ich kiedy szły razem z babką do przedszkola lub do
logopedy. Zostałem za to skazany za rzekome obrażanie teściowej która uważa,
że: „dzieci są tylko jej własnością”
i pomówiła mnie o obrażanie przy tym. Bez żadnych świadków, bez żadnych
dowodów
zostałem skazany, bo sędziowie Sądu Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej, chcąc mieć spokój oceniają dowody „swobodnie, ale nie dowolnie”, w rozumieniu art. 7 polskiego
Kodeksu postępowania karnego, co w praktyce oznacza, że wszystko co wymyślą
alienatorzy uznają za prawdę, a wszystko co powiedzą alienowani uznają za
kłamstwo. Wszelkie moje próby, czynione w tym kierunku, aby zachować jakąkolwiek
więź ze swoimi dziećmi, od których jestem bezprawnie alienowany skutkują od
razu oskarżeniem o złośliwe niepokojenie, nękanie, zakłócanie miru domowego czy
nawet przemoc psychiczną wobec alienującej babki i matki moich dzieci.
Przewlekłość postępowania przed sądem zwanym rodzinnym w Suchej Beskidzkiej
powoduje, przelewanie się tych spraw do wydziału karnego tego sądu.


Przewlekłość ta spowodowała, że kilka razy utraciłem
już pracę na etacie. ________________ po raz kolejny w sierpniu 2012 roku, jeśli
nie znalazłbym oparcia materialnego w Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP.
Prezes Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej SSR Wiesław Okrzesik w samym tylko
tym miesiącu TRZYKROTNIE przeprowadził rozprawy o orzeczenie opieki wspólnej i
kontaktów nad moimi dziećmi – które były, w wyniku jego postawy, zupełnie
nieskuteczne. „Matka” alienująca Alicja B., bez żadnego powodu i nawet nie
usprawiedliwiając się nie zgłosiła się na żadną z tych rozpraw. Również jej
pełnomocnik mec. Maria Krzeszowiak-Woleńska zamiast stawiać się na wezwanie
sądu robiła zakupy spożywcze w jego okolicy. Skarżący zrobił jej przy tym
zdjęcia i wysłał je do sądu. Mimo tego SSR Wiesław Okrzesik nie ukarał
Uczestniczki Alicji B. twierdząc, że nie powala mu na to K.p.c. Co pozostaje w
jawnej sprzeczności z pouczeniami jakie znajdują się na wezwaniach które Sąd
Rejonowy w Suchej Beskidzkiej rozsyła stronom postępowań w sprawach
opiekuńczych. Wezwania te opisują cały wachlarz sankcji jakie sąd może
zastosować wobec stron które nie stawią się na wezwanie jego wezwanie.


Termin jednej z tych sierpniowych rozpraw zbiegł się
z terminem rozprawy przed Sądem Okręgowym w______________, w której Skarżący
miał wystąpić________________________. Licząc na to, że Prezes Sądu orzeknie
przynajmniej kilka dni jego wakacji z dziećmi i będzie mógł on je wziąć ze sobą
do Wenecji – zrezygnował z wyjazdu do______________. Rozprawa się jednak nie
odbyła, a jego klient zażądał zwrotu ____________ zł za brak stawiennictwa wraz
z odsetkami, które urosły obecnie do _____________ zł, bo Skarżący nie miał z
czego oddać, wcześniej wydając je na alimenty. Przewlekłość postępowania
skarżonego sądu powoduje, że dzieci nie tylko nie pojechały do Wenecji, ale
nawet Skarżący nie ma jak im przekazać prezentów, które im przywiózł!


Prezentów dla nich, z okazji imienin, urodzin,
Mikołaja itd. ma już kilka worków, z kilku lat, a skarżony sąd DALEJ ORZEKA. Dzieci płaczą Skarżącemu przez
telefon, że też mają dla niego rysunki, laurki z kilku lat. Na przykład, nie
mogą przekazać mu prezentów z okazji Dnia Ojca od 2010 roku!


Skarżący zwrotu _______________ złotych za trzy koty
syjamskie, które kupił dzieciom, zgodnie z ich życzeniem, na Dzień Dziecka’
2012. PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA przed
Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej spowodowała, że kotki, które urodziły się
w maju 2012 roku UROSŁY, bo sąd uniemożliwił ich przekazanie! Nikt nie chce ich
takich dużych kupić. Skarżący musi kupować im jedzenie i płacić znajomym za
opiekę nad nimi. Jeśli sąd chce zrozumieć CO STRACIŁY DZIECI nie mogąc bawić
się z kotkami miesięcznymi, niech zaobserwuje jak wygląda zabawa małych dzieci
z małymi kotkami i zabawa dzieci z dużymi kotami, które stają się, po prostu,
nudne dla dzieci, po wyrośnięciu.


Innymi metodami przewlekania w nieskończoność
postępowań przez Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej SSR Wiesława
Okrzesika jest:


1.    
uznawanie
wniosków o przyspieszenie orzeczenia opieki wspólnej lub kontaktów za wnioski o
wydanie zabezpieczenia – dlatego Skarżący nie mógł zobaczyć się z dziećmi w
dniu ich I Komunii Świętej; jak i również


2.   
twierdzenie,
że nie można orzec postanowienia zabezpieczającego na posiedzeniu niejawnym.
Skarżący załącza niektóre postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydziału
XIII Cywilnego Rodzinnego, jak i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydziału I
Cywilnego, które udowadniają, że jest to tylko kolejny sposób PRZEWLEKANIA
POSTĘPOWAŃ przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, co czyni Skargę za zasadną.    


 


Zpoważaniem, 


 


________________________


 


 


Dowiadomości: 


 


1.    
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina; 31-133 Kraków, ul.
Karmelicka 1/3;


3.   
Prokuratura Generalna;
02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;         AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne
z prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne
z prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA
OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw
Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu
art. 41 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,


Ø za szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją
działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez organy
państwowe, w szczególności przez polskie sądy, prokuratury i jednostki policji,


Ø w
zakresie artykułów chroniących bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych
kontaktów i opieki wspólnej, w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 
74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina), Warszawie, Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka.

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy
       psychicznej. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki.
       Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie
       alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone
       są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je wysłać.
       Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres Fundacji OPD „K” OPP.  

 9. W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
       OfiarPrzemocy Alienacyjnej
   i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych

 10. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców
  .

 11. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym.  


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacja Pożytku Publicznego


32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29


 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


                           Leszno, 22 listopad 2012 r.


                                                          


 


Sąd Apelacyjny w Poznaniu


przez


Sąd Rejonowy w Lesznie


III Wydział Rodzinny i
Nieletnich


 


64-100 Leszno, ul.
Kasprowicza 1 


 


 


 


 


  


Skarżący:    Fundacja Obrony Praw Dziecka
KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego, występująca w imieniu małoletniej
Zuzanny_____________, a także Anny i Romana ___________; adres do doręczeń:

32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29

 

Skarga na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki


 


1.   
Skarżący Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP żąda
stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie III RNsm 74/12/4
i innych
sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i egzekucji kontaktów z
małoletnią____________
, ur. _____________ 2002 r.;
w rozumieniu
Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym
przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;


2.   
Na mocy art. 12 ust. 4 wyżej wymienionej Ustawy
Skarżący Fundacja Obrony Praw Dziecka
KAMAKA
OPP żąda przyznania od Skarbu Państwa, sumy
pieniężnej w wysokości 20 000 złotych, w ramach słusznego odszkodowania, które
zostanie przeznaczone na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej i
niwelowaniu jej skutków.


3.   
Skarżący wnosi o zwolnienie z opłaty od Skargi w związku
z tym, że organizacje pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Obrony Praw
Dziecka KAMAKA, są zwolnione z opłat sądowych z mocy ustawy.


4.   
W przypadku oddalenia Skargi jako niezasadnej, w
rozumieniu art. 12 ust. 1, jej odrzucenia lub przyznania odszkodowania w kwocie
niższej niż 20 000 złotych Skarżący wnosi o podanie trybu odwoławczego, w
związku z tym, że Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej
zwłoki,
tego trybu nie podaje co budzi zastrzeżenia co do jej zgodności z art.
176 ust. 1 Konstytucji RP;


5.   
Skarżący wnosi o rozpatrzenie Skargi w trybie jawnym z
poinformowaniem go o terminie posiedzenia i nadanej Skardze sygnaturze, celem
uzupełnienia materiału dowodowego.


 


U Z A S A D N I E N I E


 


Sąd Rejonowy w Lesznie naruszył prawo
Skarżącego, mał. Zuzanny_____________, a także Anny i Romana _____________ do
rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.


 


Zwłoka nastąpiła z winy sądu z powodu:


1.   
przewlekania czynności;


2.   
nie podejmowania czynności;


3.   
podejmowania czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania działań prowizorycznych.


 


Skarżący i mał.
Zuzanna ___________, a także Anna i Roman ___________, na skutek:


1.   
przewlekania czynności;


2.   
nie podejmowania czynności;


3.   
podejmowania czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzania działań prowizorycznych


ponieśli
niepowetowane i nieodwracalne szkody.


 


          Czynnością zbędną, według Skarżącego,
jest zmuszanie Anny i Romana ____________ do udowadniania, że nadają się na
babcię i dziadka, skoro: 1. mieszkają z trójką swoich wnuków, a
       okresowo, na przykład, w trakcie wakacji zajmują się też większą liczbą
       spokrewnionych dzieci;

 2. siostra matki _____________
       ___________mieszka z Anną i Romanem ___________i nigdy nie składała
       żadnych zastrzeżeń co do ich sposobu zajmowania się dziećmi;

 3. Anna i Roman ___________ posiadają
       właściwe warunki mieszkaniowe i rodzinne do tego, aby móc zajmować się
       mał. Zuzanną __________ okresowo lub nawet na stałe. Wychowują też i
       opiekują się dziećmi siostry matki mał. Zuzanny___________. 


Czynnością zbędną jest również zmuszanie
Anny i Romana ____________ do poniżających badań przez biegłych sądowych -
przechodzenia kwalifikacji na babcię i dziadka, i to w sytuacji kiedy
dziadkowie mał. Zuzanny___________, sprawujący nad nią stałą opiekę i przy tym
ją alienujący, zmuszani do tego nie są.


          Sąd Rejonowy w Lesznie poprzez:


1.   
przewlekanie czynności;


2.   
nie podejmowanie czynności;


3.   
podejmowanie czynności zbędnych;


4.   
przeprowadzanie działań prowizorycznych


doprowadził
do wystąpienia u mał. Zuzanny ____________ pełnoobjawowego Zespołu Dziecka
Alienowanego (PAS), a teraz odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarcza Annę
i Romana______________.


 


Przewlekłość postępowań w SR w Lesznie uczy też alienatorów
bezkarności.


Inną metodą przewlekania w nieskończoność postępowań
przez Sąd Rejonowy w Lesznie jest twierdzenie, że nie można orzec postanowienia
zabezpieczającego na posiedzeniu niejawnym. Skarżący załącza niektóre
postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydziału XIII Cywilnego Rodzinnego,
jak i Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydziału I Cywilnego, które udowadniają,
że jest to tylko kolejny sposób PRZEWLEKANIA POSTĘPOWAŃ przez Sąd Rejonowy w Lesznie,


co czyni Skargę za zasadną.   


Tym
bardziej, że zostały naruszone prawa stron zawarte, między innymi: 


1.   
w  Traktacie
Lizbońskim
(art.24 pkt. 3 KPP);


2.   
w Konwencji w sprawie
kontaktów z dziećmi
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie
3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr
68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;


3.   
w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);


4.   
w Konwencji praw
dziecka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;


5.   
w Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci
sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia
1996 r.;


6.   
w Europejskiej Karcie
Społecznej,
(European Social Charter
(ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne
) sporządzonej w
Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC,
przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są
członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe,
m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo
dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania
się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy
instytucji publicznych, w tym sądów;


7.   
w Zasadzie 6
rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej
z dnia 28 lutego
1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;


8.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r.


 


 


Zpoważaniem, 


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


   


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina; 31-133 Kraków, ul. Karmelicka
1/3;


3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce. Więcej
na:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 
74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie (Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina), Warszawie,
Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie,
Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:http://opiekawspolna.pl.tl/-k1-R-k2--ODK-przy-Fundacji-OPD-KAMAKA.htm;WWW.opiekawspolna.pl.tl /(R)ODK przy Fundacji OPD KAMAKA;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy
       psychicznej. Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki.
       Całkowity zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie
       alienacji rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone
       są o wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je
       wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły na
www.opiekawspolna2.pl.tl. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.

 2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna2.pl.tl. 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacja Pożytku Publicznego


32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676


 


 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja