Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka KamakaPrzejmowanie
inicjatywy w procesach alienacyjnychSygnaturaakt: III Nsm 249/12
                     Warszawa, dn. 11 listopada 2012 r.


 


 


 


Sąd Okręgowy w Krakowie


przez


Sąd Rejonowy w Suchej
Beskidzkiej


III Wydział Rodzinny i
Nieletnich


 


34-200 Sucha Beskidzka, ul.
Mickiewicza 11


 


 


 


   


 


Wnioskodawca:                ____________,
zam. 34-211 Budzów,____________;


Uczestniczka:                  ____________, zam. 34-211
Budzów,__________
;         


Przedstawicielspołeczny:          FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjaPożytkuPublicznego, działająca w imieniu małoletniego
Antoniego___________, ur.
__________ 2004 r.i małoletniego Krzysztofa __________, ur. __________ 2006 r.;
adresdodoręczeń: 32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29.

 


FundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOrganizacjaPożytkuPublicznego składa zażalenie na Postanowienie
tut. Sądu z dnia 31 października 2012 r. o odmowie udziału Fundacji Obrony Praw
Dziecka KAMAKA Organizacji Pożytku Publicznego w sprawie w charakterze
uczestnika postępowania.


U Z A S A D N I E N I E


 


Zgodnie z art. 510.§ 1.: „Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik
postępowania,może on wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do
zakończenia postępowaniaw drugiej instancji. Jeżeli weźmie udział,
staje się uczestnikiem.Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udziału w
sprawie przysługuje zażalenie.


 


Zgodnie z art. 76 K.p.c. każdy, kto ma interes prawny w tym, aby sprawa
została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy
aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony. Interes
prawny Fundacji
ObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
wyrażony
expressis
verbis
w jej statucie polega na tym, aby
nie ucierpiało bezwzględne, konstytucyjne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych
kontaktów i opieki wspólnej
co – jak do tej pory – ma miejsce. Wynika
to z analizy dotychczasowego przebiegu postępowań w sprawie kontaktów i
wykonywania władzy rodzicielskiej wobec małoletnich. Prawo dzieci i rodziców do
wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej sprecyzowane zostało nie tylko w
Konstytucji RP, ale również w aktach prawa międzynarodowego, obowiązujących na
terytorium Polski. Między innymi: 


1.   
w  Traktacie
Lizbońskim
(art.24 pkt. 3 KPP);


2.   
w Konwencji w sprawie
kontaktów z dziećmi
przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy w Wilnie
3 maja 2002 r. (sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r., Dz. U. Z 2009 r. Nr
68, poz. 576), podpisanej przez Polskę dnia 24 września 2003 r.;


3.   
w Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. Z 1993 r. Nr 61, poz. 284);


4.   
w Konwencji praw
dziecka
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526;


5.   
w Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci
sporządzonej w Strasburgu 25 stycznia
1996 r.;


6.   
w Europejskiej Karcie
Społecznej,
(European Social Charter
(ESC), Europäische Socialcharta, Charte sociale européenne
) sporządzonej w
Turynie 28 października 1961 r., poprawionej w Protokole zmieniającym ESC,
przygotowanym w Turynie 21 października 1991 r. Jej sygnatariuszami są
członkowie Rady Europejskiej, w tym Polska. ESC gwarantuje prawa podstawowe,
m.in.: prawo ochrony dzieci i młodzieży przed alienacją rodzicielską, prawo
dzieci i młodzieży do opieki wspólnej - równoważnej, prawo do organizowania
się, nieutrudniania działalności organizacji społecznych, monitoringu pracy
instytucji publicznych, w tym sądów;


7.   
w Zasadzie 6
rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej
z dnia 28 lutego
1984 r., przyjętej przez Komitet Ministrów Rady Europy;


8.   
w Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej
w Hadze dnia 25 października 1980 r.


 


Zgodnie z art. 61. § 4. K.p.c. organizacje społeczne, do których zadań
statutowych należy ochrona równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne
bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, mogą w
sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za zgodą obywateli powództwa na
ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego
stadium.


Zgodnie z art. 8. K.p.c. organizacje społeczne, których zadanie
statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony
praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w
toczącym się postępowaniu.


Z
niepokojem zauważamy fakt
,
że tut. Sąd nie zauważa zakazanej przez Konstytucję

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28,
poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946):


1.   
dyskryminacji rodziców w dostępie do dziecka jak i również


2.   
dyskryminacji dzieci w dostępie do rodziców


- przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie
zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. Budzi to uzasadnioną wątpliwość co
do kompetencji sędzi, która wydała skarżone postanowienie i stanowi podstawę
do wniosku o jej wyłączenie
. Dotychczasowy przebieg spraw dotyczących
wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi

wskazuje, że zarówno oni jak i ich ojciec – Antoni ___________ są dyskryminowani
przez bezpodstawnie i pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, w
rozumieniu art. 61. § 4. K.p.c., w
zakresie dostępu dziecka do rodzica i rodzica do dziecka. Uczestnik Antoni ______________
został zredukowany do płatnika alimentów, a dzieci są bezpodstawnie
dyskryminowane zarówno względem dzieci, które wychowywane są zgodnie z normami
opieki wspólnej – równoważnej jak i względem dzieci, których rodzice się nie
rozwodzą.  


Zastanawiające jest również dlaczego tut. sąd oddala
wnioski
FundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
o udział w charakterze przedstawiciela społecznego, a nie robią tego inne sądy
w Polsce. I znowu rodzi to uzasadnioną wątpliwość czy prowadzenie sprawy przez
ten skład orzekający gwarantuje zachowanie konstytucyjnej zasady równości,
niedyskryminacji i zakazu zachowań z zakresu alienacji rodzicielskiej. Sąd
Okręgowy w Krakowie, pełniący rolę kontroli instancyjnej dla tut. sądu,
dopuszcza Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP do spraw opiekuńczych nad
dziećmi, w charakterze strony postępowania. SSO Andrzej Maśnica w kwietniu 2011
r., przekazał konsultantowi Fundacji OPD K OPP, obecnemu na sali sądowej informację, że zastosowanie ma tu przepis art. 61. § 4. K.p.c.
Dyskryminacja jest - z socjologicznego punktu widzenia - zjawiskiem
obiektywnym. Niepokojące jest, że jeden sąd postrzega alienację rodzicielską
przez pryzmat niczym nieuzasadnionej dyskryminacji, a inny, nie dostrzega.    


Zażalenie to jestpopieraneprzezkilkadziesiąttysięcyosóbzcałejPolski(izagranicy)działającychwnaszychstrukturach,przyrealizacjiróżnychprojektówlubpoprostutylkojepopierających.Nazwiskamałegoichpromilazeskanowanenahttp://www.opiekawspolna.pl.tl/Dzia%26%23322%3Bacze-Fundacji-na-rzecz-bezwzgl%26%23281%3Bdnego-orzekania-opieki-wsp%F3lnej.htm


http://www.opiekawspolna.pl.tl/Działacze-Fundacji-na-rzecz-bezwzględnego-orzekania-opieki-wspólnej.htm.Celemochronylasówniezałączamywszystkichtychlistdoskładanychwniosków,pozwów,zażaleń,apelacjiczyskarg.DziałańFundacjiObronyPrawDzieckaKAMAKA,naróżnychpłaszczyznach,jesttakdużo,żetrzebabywyciąćdużąpołaćlasucelemprodukcjidodatkowegopapierunadruktychlist.Stądekologiczniejestodesłaćtut.sądorazinneinstytucjedoktórychsięzwracamyna:


 


Zpoważaniem, 


 


Za Fundację OPD „K” OPP


 


 


Krzysztof  Mariusz Kokoszka


Prezes Zarządu Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Pełnomocnik Komitetu Inicjatyw Ustawodawczych Opieki Wspólnej


Dyrektor Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Dyrektor
Centrum Mediacji i Negocjacji


przy Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


  


 


 


Hr. Anna Maria Werbiłowicz z domu Berezowska


Terapeutka,


Specjalistka ds. Pomocy Ofiarom Przemocy Alienacyjnej


 


 


Joanna Ornat


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


 


 


red. Teresa Kawiak


Rzecznik Prasowy
Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP


Specjalistka ds. Kontaktów z Mediami


Public Relations Manager


 


 


Dowiadomości: 


 


1.   
MinisterstwoSprawiedliwościRP;00-950Warszawa, Al.Ujazdowskie11;


2.   
Biuro
Poselskie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina; 31-133 Kraków, ul.
Karmelicka 1/3;


3.   
Prokuratura Generalna; 02-315 Warszawa, ul. Barska
28/30;


4.    EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France,Requête16521/10,Dosprawy16521/10;


5.   
BiuroRzecznikaPrawDziecka;ul.Przemysłowa30/32,00-450Warszawa;


6.   
BiuroRzecznikaPrawObywatelskich;          AlejaSolidarności77,00-090Warszawa;


7.   
AmbasadaStanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej,WydziałKonsularny,SekcjaObywateliAmerykańskich,konsulFriscoMcDonaldzktórymFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP,
raz w roku,
przygotowujedlaDepartamentuStanu,PrezydentaiKongresuUSAraportołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówidoopiekiwspólnej,
a także o sposobach uciszania i eliminowania tych, którzy ośmielają się
krytykować władzę (sądowniczą) w Polsce.
Więcejna:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Polska-w-raporcie-Departamentu-Stanu-USA.htm;


8.   
AmbasadaBiałorusidoktórejFundacjaObronyPrawDzieckaKAMAKAOPP
wysyła
raportyołamaniuprawczłowiekawPolsce,wszczególnościołamaniuprawdzieckairodzicadowzajemnychkontaktówiopiekiwspólnej, a także o sposobach uciszania i
eliminowania tych, którzy ośmielają się krytykować władzę (sądowniczą) w
Polsce. Więcej
na:http://www.opiekawspolna.pl.tl/Wsp%F3%26%23322%3Bpraca-z-Bia%26%23322%3Borusi%26%23261%3B.htm.


9.   
Pozew
zbiorowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie (na mocy art. 416 K.p.c.),
koordynowany przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP, przeciwko organom
wykonującym władzę publiczną za:


Ø niezgodne z
prawem

działanie lub zaniechanie
– na mocy
art. 417.§ 1. K.p.c.;


Ø zgodne z
prawem, ale wywołujące szkodę
, działanie lub zaniechanie – na mocy art. 417 2. K.p.c.


- generujące
patologię zjawiska alienacji rodzicielskiej.


10.EuropejskiTrybunałPrawCzłowieka,EuropeanCourtofHumanRights,CourEuropéennedesDroitsdelHomme;RadaEuropy,CounsilofEurope,ConseildelEurope67075StrasbourgCedex,France, Skarga
zbiorowa przeciwko Polsce


Ø prowadzona
przez Fundację Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP,


Ø przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,


Ø o zadośćuczynienie w rozumieniu art. 41 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka,


Ø za
szkody wyrządzone przez niezgodne z tą Konwencją działanie lub zaniechanie przy
wykonywaniu władzy publicznej przez organy państwowe, w szczególności przez polskie sądy,
prokuratury i jednostki policji,


Ø w zakresie artykułów chroniących
bezwzględne prawo dzieci i rodziców do wzajemnych kontaktów i opieki wspólnej,
w szczególności w zakresie art. 8 i 14 EKPC.
Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA Organizacja Pożytku Publicznego


KRS 0000341653,                  NIP 8681951946,                    REGON 121279362


 


Tel. 606-515-686;


 
74 oddziały krajowe, między innymi, w:


 


Suchej Beskidzkiej (34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza), Bochni (32-700 Bochnia, ul.H. Modrzejewskiej 29), Krakowie, Warszawie,
Lublinie, Wrocławiu,Trzebnicy, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, 
GorzowieWielkopolskim, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, 
Kielcach, Krośnie, Olsztynie,
Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Częstochowie.


 


Niektóre oddziały zagraniczne:


 


Los Angeles -€Silicon Valley (USA), Wenecja (Włochy), Punta Sabioni
(Włochy), Trepporti (Włochy)


 


 


Przy Fundacji OPD KAMAKA OPP działają:


  1. Centrum
       Mediacji i Negocjacji Sądowych
  ;

 2. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, wydający opinie dla sądów, zgodnez koncepcją równości, niedyskryminacji, opieki wspólnej i dobra dziecka. Więcej na:http://opiekawspolna.pl.tl/-k1-R-k2--ODK-przy-Fundacji-OPD-KAMAKA.htm;WWW.opiekawspolna.pl.tl /(R)ODK przy Fundacji OPD KAMAKA;

 3. Kancelarie
       adwokackie
  . W Fundacji OPD KAMAKA OPP
       pracuje kilkuset adwokatów i aplikantów adwokackich w całej Polsce.

 4. Kancelarie
       radców prawnych
  . Na
       rzecz Fundacji OPD KAMAKA OPP pracuje, w całej Polsce, kilkuset radców
       prawnych i  ich aplikantów.

 5. Kancelarie
       mediatorów sądowych
   zrzeszonych
       w Centrum Mediacji i Negocjacji Sądowych przy Fundacji OPD KAMAKA
       OPP.

 6. Telefon
       Zaufania dla
   Alienowanych
       Dzieci i Dorosłych (
  przełączanie przez  606-515-686), którego personel
       specjalizuje się w przeciwdziałaniu alienacji i przemocy rodzicielskiej,
       ale podejmuje się też rozwiązywania innych problemów, zgłaszanych przez
       osoby dzwoniące, w ich aspektach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

 7. Teatr
       KAMAKA
  , który rozpowszechnia w
       społeczeństwie wiedzę na temat patologii ZjAR poprzez siłę artystycznego
       przekazu. Obecnie, w Łodzi, przygotowujemy spektakl, z którym chcemy
       objechać całą Polskę i Europę, opisany w obszernym artykule, w
       tygodniu „Fakty i Mity”, w numerze z 20 września 2012 r., o
       destrukcyjnym wpływie bycia alienowanym w dzieciństwie na życie dorosłe.
       Aktorka występująca w tym przedstawieniu występuje jednocześnie w trzech
       rolach: „matki” alienującej, sędzi „rodzinnej” i „Matki” Boskiej, zupełnie
       nie dostrzegając, jak bardzo uszkadza psychicznie swoje dziecko, które
       alienuje od ojca, drugiej babci, drugiego dziadka itd. Cały czas będąc
       przekonaną, że działa dla „dobra
       dziecka”
  w rozumieniu polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
       „Polskiego”, bo kodeksy rodzinne państw bardziej rozwiniętych niż Polska,
       na przykład Brazylii, „dobro
       dziecka” rozumieją jako obligatoryjne orzekanie opieki wspólnej nawet bez
       zgody jednego z rodziców i karanie alienatorów więzieniem (Ordnungshaft
       w prawie niemieckim). Osoby, które chcą otrzymać bilet na ten spektakl
       proszone są o wpłatę na konto Fundacji kwoty, co najmniej, 50 zł, z
       dopiskiem: „Spektal w …”,
       określając miejsce swojego zamieszkania, abyśmy nie uszczęśliwili osoby
       mieszkającej w Szczecinie wysyłając jej bilet na spektakl w Rzeszowie. Całkowity zysk ze sprzedaży biletów jest
       przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej.

 8. Wydawnictwo
      
  Fundacji
       Obrony Praw Dziecka KAMAKA OPP. Obecnie prowadzimy sprzedaż
       wysyłkową książek: „Alienacja
       rodzicielska i
   sposoby jej przeciwdziałania”, „Zespół
       Dziecka Alienowanego”, „Zespół Alienującej „Matki”, „Wiersze dla syna”

       będąca poetyckim zapisem przeżyć dorosłej ofiary alienacyjnej przemocy psychicznej.
       Każda z nich kosztuje, co najmniej, 99 zł + koszty przesyłki. Całkowity
       zysk z ich sprzedaży jest przeznaczany na przeciwdziałanie alienacji
       rodzicielskiej. Osoby, które chcą te książki otrzymać, proszone są o
       wpłatę na konto Fundacji z zaznaczeniem tytułów i adresu na jaki je
       wysłać. Jeśli zabraknie miejsca na przekazie prosimy o przesłanie pełnych
       informacji na adres:
  k-kokoszka@wp.pl 9.      W Suchej Beskidzkiej i w innych miejscach prowadzimy Domy Ucieczki dla
OfiarPrzemocy Alienacyjnej
 i Ośrodki Wsparcia Więzi Rodzinnych. Szczegóły na
www.opiekawspolna2.pl.tl. 1. Organizujemy,
       na łonie natury, wczasy terapeutyczne dla rozwodzących
       się lub przeżywających kryzys małżeński rodziców.

 2. W 183 miejscach w Polsce rozdajemy żywność i ubrania alienowanym dzieciom irodzicom oraz innym potrzebującym. Szczegóły na: www.opiekawspolna2.pl.tl. 


Listy pocztowe i wezwania prosimy kierować na adres:


Centrum Obsługi Korespondencji


Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Organizacja Pożytku Publicznego


32-700 Bochnia, ul. Heleny Modrzejewskiej 29 


Konto: Fundacja Obrony Praw Dziecka KAMAKA


Pekao S.A. 78 1240 2294 1111 0010 2863 7676Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja