Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka KamakaStop bezprawnym badaniom w RODK

Rzecznik Praw Dziecka RP

Marek Michalak

ul. Przemysłowa 30/3

200-450 Warszawa

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Pani Agnieszka Kozłowska - Rajewicz

Dot. Dyskryminacji Człowieka przez bezprawne wykonywanie zadań przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne i bezprawną ingerencję przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej w relacje rodziców i dzieci przez kierowanie niezgodnie z obowiązującym prawem na badania w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych /Dz u.Nr 97 poz.1063/ wydane zostało na podst.art.84par.3 ustawy z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przepisy ustawy stosuje się w zakresie : 1 )zapobiegania i zwalczania demoralizacji- w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18/ 2) postępowania w sprawach o czyny karalne- w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17, 3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych- w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez te osoby lat 21. Tak stanowi Ustawa. Sądy rodzinne wydają zarządzenia o dopuszczenie dowodu z opinii badania w RODK, która ma odpowiedzieć na zadane pytanie sądu w przypadkach rodziców żyjących w rozłączeniu w celu ustalenia: -więzi emocjonalnych łączących rodziców z małoletnim, /nie zdemoralizowanym,/-predyspozycji wychowawczych rodziców dla celów ustalenia kontaktów z dziećmi, -który z rodziców gwarantuje lepsze warunki wychowania i pieczy nad dzieckiem, -czy są przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej i w jakim zakresie, - w jakim wymiarze powinny być ustalone kontakty z dzieckiem w okresie rozłączenia rodziców lub po rozwodzie, - czy ucierpi dobro dziecka w przypadku rozwodu. Nie ma podstawy prawnej do wydawania przez sądy takich zarządzeń i kierowania rodziców do RODK o wydanie takich opinii !!! Kierowanie takich zarządzeń do RODK jest bezprawne. Ukierunkowane zapytanie sądu do jednostki której kierownika mianuje Prezes sądu nie ma uzasadnienia bezstronności. Jednocześnie sądy wydają postanowienia i wyroki w zakresie kontaktów z dziećmi cytując” wnioski” pracowników RODK. Pracownicy ci nie mają statusu biegłych. Są po prostu zatrudniani przez kierownika RODK, a podstawowym kryterium jest dla psychologa 3 lata pracy. Wnioski z opinii RODK są dla sądu wyrocznią. Inne opinie sądy z reguły oddalają motywując następująco: Sąd Okręgowy nie uwzględnił opinii prywatnych uzasadniając: „Pozaprocesowa opinia biegłego, nawet jeżeli jest on biegłym z listy sądu, nie stanowi dowodu z opinii biegłego w rozumieniu art.278 k.p.c.. Opinię taką należy potraktować jako dowód z dokumentu prywatnego, stanowiący dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie zawarte w tym dokumencie/art. 245k.p.c./.Sąd nie mógł natomiast opierać swego rozstrzygnięcia na wnioskach i ocenach wyrażonych przez biegłego w jego opinii „ Natomiast mógł oprzeć swoje rozstrzygnięcia na wnioskach pracowników RODK, które biegłymi nie są ! To jest werdykt niezawisłego sądu. Nie ma od tego wyroku odwołania, bo skarga kasacyjna jest wykluczona w tych sprawach. To jest praktyka dyskryminująca CZŁOWIEKA. Art.8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówi wyraziście i jasno: 1.Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji 2.Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. Jakim prawem kieruje się do RODK rodziców , dziadków, babcie, którzy pragną kontaktu ze swoimi dziećmi i wnukami ? Dotyczy to zwłaszcza ojców i rodzin ojców czyli dziadków ojczystych, Nie dotyczy to dziadków macierzystych, którym kontakty z wnukami zapewnia matka a ojciec jest odseparowany. Nie dotyczy to rodzin patologicznych, bo tam o kontakty nikt nie zabiega! Nie można oceniać predyspozycji wychowawczych rodziców. Żaden psycholog tego się nie podejmie. Podejmuje się tylko RODK ! Łamane są prawa konstytucyjne.. Art 87 Konstytucji RP stanowi, że „ Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy,ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia „Wydanie rozporządzenia jest dopuszczalne jeśli na to zezwala ustawa i określa zakres /art. 92 Konstytucji. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001r w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych nie ma umocowania prawnego. W związku z tym niedopuszczalne jest wydawanie opinii w RODK w ZAKRESIE INNYM niż mówią o tym art. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wyznaczanie pracowników RODK w charakterze biegłych jest nadużyciem prawa przez sady. Powoływanie instytucji RODK jako nie posiadającego statusu Instytutu naukowego/art. 290kpc/jest bezprawiem. Karygodne i wielokrotnie sprzeczne wnioski RODK z przeprowadzonym badaniem nie dają możliwości zaskarżenia ich wiarygodności. Zaskarżyć można wydane na ich podstawie postanowienie lub wyrok, ale nie zdarzyły się przypadki uznania zaskarżenia za zasadne. Rodzinne ośrodki zamiast prowadzić mediacje, ferują wyroki antyrodzinne. Forum Matek ma przykłady drastycznej dyskryminacji ojców i jawnej stronniczości pracowników RODK wystawiających opinie. Wnosimy zatem do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania o skierowanie przez Panią Minister bądź spowodowanie skierowania przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001r w sprawie RODK, na podstawie którego sądy kierują rodziców na badania w RODK celem przedstawienia wiążących opinii z zakresu stosunków rodzinnych i kontaktów z dziećmi oraz wnukami. Niezgodność dotyczy art9 oraz 92 Konstytucji RP a także art. 8 ust 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Petycję można
podpisać na:


http://www.petycjeonline.com/stop_bezprawnym_badaniom_w_rodk

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43063 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja