Strona startowa
MAPA SERWISU
Inicjatywy ustawodawcze w sprawie maturzystów
W „Radiu Kraków” o sprawach maturzystów
W „Uwadze po uwadze” w telewizji TTV o naszych sprawach
W „Uwadze” TVN o naszych sprawach
W "Dzienniku Gazecie Prawnej" o Fundacji OPD
Audycja w „Radiu Kraków”
W "NEWSWEEKu" (po raz kolejny) o Fundacji OPD "K" OPP
OFERTA PRACY
Zobacz kolejna kompromitacje sadu
Kup książkę - Więzienia dla dzieci w Polsce
NIK o przemocy wobec kobiet
Kup książkę "Przemoc w zjawisku alienacji rodzicielskiej"
Wstęp do nauki o alienacji rodzicielskiej
Ściganie alienatorów fizycznych
Kolejny skuteczny atak na główny portal Fundacji OPD K
Przewlekłość w Strasburgu
Julitka porwana do Szwecji
Oświadczenie woli
Patologia funkcjonowania alienującego SO w Krakowie
Przejmowanie inicjatywy w procesach alienacyjnych
Szkolenia
Skargi na przewlekłość
Współpraca z administracją samorządową i państwową
Opiniowanie na potrzeby sądów przez zespół specjalistów przy Fundacji OPD "K" OPP
Program rządowy "Razem bezpieczniej"
Alienacja instytucjonalna
Kontakt
Skuteczność naszych działań
Deklaracja poparcia inicjatyw ustawodawczych
Zamach na sędziego
Stop bezprawnym badaniom w RODK
Warsztaty dla rodziców
"Modlitwa" alienowanych dzieci i ich rodziców za projekty poselskie Opieki Wspólnej
Zabić niepokornych
Protesty głodowe rodziców alienowanych w polskich zakładach karnych
Maile do klientów i działaczy
Licznik strony
Wyłaczanie alienujacych sedziów
Apel o pomoc dla Moniki
Filip ze słonecznej Kalifornii
NIkola i Gabrysia z Odrzykonia koło Krosna
Niektóre życzenia dla nas
Zuzia i Róża ze Skawiny
Jak twórczo bawić się z dziećmi
Terapia rodzinna
Wspomaganie rozwoju
ZA"M"
Stażystki, praktykantki
Wsparcie finansowe
Wykorzystywanie zarzutu „znęcania się” dla celów alienacji rodzicielskiej
Skargi do TK i SN
Skargi do TK i SN 2
Życzenia na BN od zespołu Fundacji Obrony Praw Dziecka
RODK - ZZM
AR
Statut Fundacji Obrony Praw Dziecka K OPP
Godni zaufania
Porwania rodzicielskie
Dlaczego prawo rodzinne wspiera przemoc wobec dzieci?
Pomoc dla Justyny i Grzegorza
Sponsorzy Fundacji Obrony Praw Dziecka
Odszkodowanie za alienowanie instytucjonalne
Kontrolowanie sędziów
Seminarium na Wydziale Prawa i A. Uniwersytetu Łódzkiego
Opinia RODK dla SO w Kielcach
Konkurs prac magisterskich
ISBN
Polsko-polska wojna o dziecko w Londynie
Przypadek numer 117 056 - Inka z Myślenic
Alienacja instytucjonalna przez MOPS i fundusz alimentacyjny
Egzekucja
Korespondencja z Podopiecznymi
Wiersze dla „matki” alienujących czyli czy miłość jest przemocą
Wiersze dla syna
Kup książkę - Infantylizacja resocjalizacji
Alienacja rodzicielska w Trójmieście
Kup książkę: Alienacja rodzicielska w Polsce
Alienowanie przez szkołę
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Inicjatywa RPD
Polsko-ukraińska wojna o małą dziewczynkę
Deptanie praw obywatelskich maturzystów
Zyczenia z okazji świąt zmartwychpowstania
Mama alienowana po raz pierwszy spotkana w Sopocie
Alienowana babcia z Trójmiasta
Cele statutowe Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Tarnobrzegu
Opinia Fundacji Obrony Praw Dziecka dla SR w Gdańsku
Panika wśród sędziów
Zaproszenie na mediację
P E Ł N O M O C N I C T W O
Ukrywanie dziecka przez Policję
Deklaracja poparcia zmian przepisów
Krwawiące Aniołki
Szkolenia dla pracowników i współpracowników Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Dorosłe dzieci z PAS
Pakiet startowy Klienta (Podopiecznego) Zgoda na przystąpienie Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka
Golgota Picnic
W "Skarbie" Rossmana o Fundacji
Grzechy sędziów
Mediacje
Pomoc dla maturzystów - Źle oceniony egzamin
Odcinanie dzieci od rodzica przy użyciu szkoły muzycznej
Pamiętnik matki
Poparcie dla SW
Dla mnie bohater
Akta
Piecza naprzemienna
King’s College Londyn medycyna – pomoc dla maturzystów
Częste pytanie i odpowiedź na częste pytanie
Fundacja pokrywa koszty
Jedyne legalnie działające (R)ODK
"Pójdę do więzienia bo porwałem swoje dzieci"
Zadośćuczynienie za skutki alienacji rodzicielskiej
Dzień Młodego Obywatela
Fabianek z Radomia
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015
Dziewczynka z Krakowa
Maksymilian z Portlaoise, Co. Laois
W „Newsweeku” z 2 maja 2016 r. po raz trzeci o problemach Podopiecznych Fundacji Obrony Praw Dziecka Kamaka

Inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka

Prawo do wychowywania przez oboje rodziców

(...)
Drugi z pro­jek­tów zo­stał przy­go­to­wa­ny z ini­cja­ty­wy RPD. Zmie­rza do wy­eli­mi­no­wa­nia ko­niecz­no­ści ogra­ni­cze­nia wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej jed­ne­mu z ro­dzi­ców, w sy­tu­acji gdy w ob­li­czu roz­sta­nia nie zdo­ła­li oni osią­gnąć po­ro­zu­mie­nia co do spo­so­bu opie­ki nad dziec­kiem. Po zmia­nach sąd bę­dzie mógł ogra­ni­czyć wła­dzę ro­dzi­ciel­ską o tyle, o ile dobro dziec­ka bę­dzie za tym prze­ma­wiać.

Zda­niem Mi­cha­la­ka ob­li­ga­to­ryj­ność ogra­ni­cze­nia wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej jest za­pi­sem za­ognia­ją­cym kon­flikt, na czym cier­pią dzie­ci po­zba­wio­ne kon­tak­tu z jed­nym z ro­dzi­ców. W jego opi­nii sądy po­win­ny mak­sy­mal­nie wy­ko­rzy­sty­wać swoje in­stru­men­ty do za­że­ga­nia kon­flik­tu, do kon­struk­tyw­ne­go roz­wią­za­nia pro­ble­mu i zna­le­zie­nia opty­mal­ne­go dla dziec­ka roz­wią­za­nia, bez po­zba­wia­nia go kon­tak­tów z jed­nym z ro­dzi­ców.

Rzecz­nik pod­kre­ślił, że pro­jekt ten zo­stał przy­go­to­wa­ny w opar­ciu o ana­li­zę obec­ne­go stanu praw­ne­go do­ko­na­ną przez po­wo­ła­ną przy jego urzę­dzie Ko­mi­sję Ko­dy­fi­ka­cyj­ną Prawa Ro­dzin­ne­go. Wy­ka­za­ła ona nie­do­sto­so­wa­nie obec­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów Ko­dek­su ro­dzin­ne­go i opie­kuń­cze­go do po­sta­no­wień Kon­wen­cji o pra­wach dziec­ka, zwłasz­cza do­ty­czą­cych prawa dziec­ka do wy­cho­wa­nia przez oboje ro­dzi­ców.

Mi­cha­lak zwró­cił uwagę, że pro­jekt na­ka­zu­je sądom i ro­dzi­com nie tylko za­uwa­że­nie prawa dziec­ka do wy­cho­wa­nia przez oboje ro­dzi­ców, ale rów­nież trak­to­wa­nie tego prawa jako wy­tycz­nej przy okre­śla­niu spo­so­bu wy­ko­ny­wa­nia wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej i kon­tak­tów z dziec­kiem.

Niepokojące tendencje

Z da­nych re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści za lata 2003–2012, które przy­ta­cza Mi­cha­lak, wy­ni­ka, że w 60,4-63,1 proc. przy­pad­ków sądy przy­zna­wa­ły wy­ko­ny­wa­nie wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej mat­kom, zaś ojcom je­dy­nie w 3,6–4,4 proc. przy­pad­ków.

Zda­niem RPD jesz­cze bar­dziej nie­po­ko­ją­cym zja­wi­skiem jest jed­nak za­ry­so­wu­ją­ca się od 4 lat (czyli od wpro­wa­dze­nia no­we­li­za­cji Ko­dek­su ro­dzin­ne­go i opie­kuń­cze­go w 2008 r.) ten­den­cja do zmniej­sza­nia licz­by orze­czeń o przy­zna­wa­niu wy­ko­ny­wa­nia wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej oboj­gu ro­dzi­com.

W 2009 r. było tak w 41,5 proc. przy­pad­ków, zaś w 2012 r. już tylko w 33,3 proc. Po­nie­waż jed­no­cze­śnie rosła licz­ba orze­czeń po­zo­sta­wia­ją­cych wła­dzę ro­dzi­ciel­ską tylko jed­ne­mu z ro­dzi­ców, ozna­cza to kil­ku­na­sto­pro­cen­to­wy wzrost licz­by dzie­ci nie­wy­cho­wy­wa­nych przez oboje ro­dzi­ców.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 43062 odwiedzających
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja